Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

Dyżury telefoniczne w godzinach:
9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Laboratorium BBZP

   Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz (LBBZP) zajmuje się badaniami naukowymi oraz prowadzi działalność usługową w ramach umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także na rzecz producentów, przetwórców żywności i osób indywidualnych w zakresie analiz pozostałości pestycydów w próbkach:

  - materiału roślinnego (owoce, warzywa, części roślin),

- środkach spożywczych pochodzenia roślinnego (soki, suszone owoce i warzywa),

- środowiskowych (woda i gleba),

- biologicznych ( pszczoły i produkty pszczelarskich).

   Istotą działalności laboratorium jest dbanie o bezpieczeństwo żywności konsumentów  i eliminacja wszelkich zagrożeń wynikających ze stosowania środków ochrony roślin w produkcji żywności.  Aby zapewnić miarodajność, bezstronność i konkurencyjność usług badawczych, Laboratorium wdrożyło i stosuje skuteczny System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, jest kompetentne technicznie i uzyskuje rzetelne wyniki. Wysoka jakość wykonywanych analiz jest potwierdzona przez certyfikat jakości:

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 839 – wydany przez  Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Zakres akredytacji laboratorium badawczego

   Ciągłe doskonalenie metodyk, procedur oraz nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń przez personel podczas szkoleń i prac naukowo-badawczych, przyczynia się do utrzymywania wysokich standardów analiz i konkurencyjności na rynku badań pozostałości ś.o.r. Wszystkie te wyżej wymienione cechy w połączeniu z dynamicznym rozwojem jednostki obejmującym pozyskiwaniem nowoczesnej aparatury specjalistycznej, pozwalają na przedstawianie elastycznej oferty skierowanej na zmienne warunki rynku krajowego i dostosowanej do potrzeb podmiotów oraz osób zainteresowanych wynikami.
   Proponowana analityka chemiczna jest zgodna z wymaganiami Unii Europejskiej: Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni określone w Rozporządzeniu (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 zmieniającym Dyrektywę Rady 91/414/EWG (D. Urz. UE, L 70/1, z dnia 16.03.2008., z późn. zm.).
   Laboratorium potwierdza swoje kompetencje poprzez systematyczne uczestnictwo z wynikiem pozytywnym w zakresie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez Komisję Europejską (Community Reference Laboratory Pesticides for Residues of Pesticides -  European Commission Proficiency Test).