Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Oferta badań

Listy badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji:

  Lista 1 Lista 2 Lista 3

1. Badanie zawartości mikotoksyn techniką LC-MS/MS.

PB-18 - wydanie 2 z dnia 26.01.2018 r.

  Wykaz oznaczanych mikotoksyn

2. Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin
techniką
GC-ECD/NPD, GC-MS/MS i LC-MS/MS.

opracowane na podstawie: PB-01 - wydanie 10 z dnia 16.03.2018 r.
oraz normy PN-EN 15662:2018-06 - metoda akredytowana

  Wykaz oznaczanych związków

3. Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin techniką GC-ECD/NPD.


PB-01 - wydanie 10 z dnia 16.03.2018 r. – metoda akredytowana

  Wykaz oznaczanych związków

4. Oznaczanie pozostałości pestycydów polarnych techniką LC-MS/MS
(glifosatu i jego metabolitów AMPA, etefonu, glufosynatu i chloromekwatu) .

PB-17 - wydanie 3 z dnia 16.03.2018 r. - metoda akredytowana

Wykaz oznaczanych związków

5. Oznaczanie pozostałości herbicydów kwaśnych techniką LC-MS/MS.

opracowane na podsatwie normy PN-EN 15662:2018-06 - metoda akredytowana

  Wykaz oznaczanych związków

6. Oznaczanie pozostałości ditiokarbaminianów techniką spektrofotometryczną.

Ditiokarbaminiany (oznaczane jako CS2, suma - maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiuram, ziram)

PB-04 -  wydanie 5 z dnia 16-03-2018 r. – metoda akredytowana


Lista oznaczanych związków

PN-EN

Akarycyd (8)

benzoksymat, bromopropylat, chlofentezyna, dikofol, etoksazol, heksytiazoks, propargit, tebufenpyrad.

Akarycyd/Insektycyd (2)

chlorfenson, flumetryna.

Fungicyd (117)

ametokradin, azakonazol, azoksystrobina, benalaksyl, benomyl, bentiowalikarb izopropylowy, bifenyl, biksafen, bitertanol, boskalid, bromukonazol, bupirymat, chinoksyfen, chlorotalonil, chlozolinat, cyflufenamid, cyjazofamid, cymoksanil, cyprodinil, cyprokonazol, dichlofluanid, dichloran, dietofenkarb, difenokonazol, diklobutrazol, dimetomorf, dimoksystrobina, dinikonazol, ditiokarbaminiany, dodyna, epoksykonazol, etakonazol, etyrymol, famoksadon, fenamidon, fenarimol, fenbukonazol, fenfuram, fenheksamid, fenpropidyna, fenpropimorf, fenpyrazamina, fenylofenol-o, fluazynam, fluchinkonazol, fludioksonil, fluksapyroksad, fluoksastrobina, fluopikolid, fluopyram, flusilazol, flutolanil, flutriafol, folpet, fuberidazol, furalaksyl, heksachlorobenzen (hcb), heksakonazol, imazalil, imibenkonazol, ipkonazol, iprodion, iprowalikarb, izopirazam, izoprotiolan, kaptafol, kaptan, karbendazym, karboksyna, krezoksym metylowy, kwintocen, mandipropamid, mepanipirym, mepronil, metabenztiazuron, metalaksyl, metfuroksam, metkonazol, metrafenon, mychlobutanil, oksadiksyl, oksykarboksyna, paklobutrazol, pencykuron, penflufen, penkonazol, pentiopyrad, pikoksystrobina, pirakarbolid, piraklostrobina, pirymetanil, prochinazyd, prochloraz, procymidon, propamokarb, propikonazol, pyrazofos, spiroksamina, tebukonazol, technazen, tetrakonazol, tiabendazol, tiofanat etylowy, tiofanat metylowy, tolilofluanid, tolklofos metylowy, triadimefon, triadimenol, triazoksyd, tricyklazol, tridemorf, trifloksystrobina, triflumizol, triforyna, tritikonazol, winklozolina, zoksamid.

Fungicyd/ Akarycyd/ Insektycyd (1)

chinometionat

Fungicyd/Herbicyd (1)

DDAC

Fungicyd/Insektycyd (2)

acibenzolar-s-metylowy, difenyloamina.

Herbicyd (140)

acetochlor, aklonifen, alachlor, ametryna, amidosulfuron, atrazyna, beflubutamid, benfluralina, bensulfuron metylowy, bifenoks, bromacyl, butafenacyl, buturon, chinoklamina, chinomerak, chizalofop-p-etylowy, chlomazon, chlorbromuron, chloridazon, chloroksuron, chloroprofam, chlorotoluron, chlorsulfuron, chlortal dimetylowy, cycluron, cyjanazyna, cykloksydym, cynosulfuron, cyprazyna, desmedifam, dichlobenil, dichlofop metylowy, difenoksuron, diflufenikan, dimefuron, dimetachlor, dimetamid-p, diuron, etametsulfuron metylowy, etofumesat, etoksysulfuron, fenchlorazol etylowy, fenmedifam, fenoksaprop etylowy, fenuron, flazasulfuron, florazulam, fluazyfop-p-butylowy, flufenacet, flumioksazyna, fluometuron, fluoroglikofen etylowy, flurochloridon, fluroksypyr-1-metylheptyl, flurtamon, flurydon, flutiacet metylowy, foramsulfuron, haloksyfop etoksyetylowy, haloksyfop metylowy, halosulfuron metylowy, heksazynon, imazamoks, izoksaben, izoksadifen etylowy, izoksaflutol, izoproturon, jodosulfuron metylowy, karbetamid, karfentrazon etylowy, kletodym, klodinafop propargilowy, lenacyl, linuron, mefenacet, metamitron, metazachlor, metobromuron, metoksuron, metolachlor, metoprotryna, metosulam, metrybuzyna, metsulfuron metylowy, mezosulfuron metylowy, mezotrion, monolinuron, monuron, napropamid, neburon, nikosulfuron, nitrofen, norflurazon, oksyflurofen, pebulat, pendimetalina, petoksamid, pikolinafen, pinoksaden, primisulfuron metylowy , profam, profoksydym, prometon, prometryna, propachizafop, propachlor, propazyna, propoksykarbazon sodowy, propyzamid, prosulfokarb, prosulfuron, pyridafol , pyridat, rimsulfuron, sekbumeton, siduron, sulfentrazon, sulfometuron metylowy, sulfosulfuron, sulkotrion, symazyna, symetryna, tebutiuron, tembotrion, tepraloksydym, terbacyl, terbumeton, terbutryna, terbutyloazyna, tidiazuron, tifensulfuron metylowy, tiobenkarb, topramezon, tralkoksydym e, tralkoksydym z, triasulfuron, tribenuron metylowy, trifluralina, triflusulfuron metylowy, tritosulfuron.

Inne (2)

butoksyd piperonylu, mefenpyr dietylowy.

Insektycyd (201)

acefat, acetamipryd, akrynatryna, aldikarb, aldikarbu sulfon, aldryna, alfa cypermetryna, alletryna, aminokarb, amitraz, awermektyna b1a (abamektyna), azynofos etylowy, azynofos metylowy, bendiokarb, benfurakarb, beta cyflutryna, bifenazat, bifentryna, bromofos etylowy, bromofos metylowy, buprofezyna, butokarboksym, butokarboksymu sulfotlenek, chinalfos, chlorantraniliprol, chlordan-cis, chlordan-trans, chlorfenapyr, chlorfenwinfos, chlorfluazuron, chlorobenzylat, chloropiryfos, chloropiryfos metylowy, chlotianidyna, chromafenozyd, cyanotraniliprol, cyflutryna, cypermetryna, dazomet, DEET, deltametryna, demeton-s, demeton-s-metylosulfonowy, demeton-s-metylowy, diafentiuron, diazynon, dichlorfos, dieldryna, diflubenzuron, dikrotofos, dimetoat, dinotefuran, dioksakarb, disulfoton, disulfotonu sulfon, doramektyna, emamektyna b1a, emamektyna b1b, endosulfan alfa, endosulfan beta, endosulfan siarczan, endryna, epn, eprinomektyna b1a, esfenwalerat, etiofenkarb, etiofenkarbu sulfon , etiofenkarbu sulfotlenek, etion, etofenproks, etoprofos, etyprol, fenazachina, fenchlorfos, fenitrotion, fenobukarb, fenoksykarb, fenpiroksymat, fenpropatryna, fensulfotionu sulfon, fention, fention sulfoxid, fentoat, fenwalerat, fipronil, flonikamid, fluazuron, flubendiamid, flufenoksuron, foksym, fonofos, forat, foratu sulfon, foratu sulfotlenek , formetanat, formotion, fosalon, fosfamidon, fosmet, fostiazat, furatiokarb, gamma cyhalotryna, halofenozyd, hch alfa, hch beta, hch gamma (lindan), heksaflumuron, heptachlor, heptachlor endo-epoksyd, heptachlor ekso-epoksyd, heptenofos, hydrametylnon, imidachlopryd, indoksakarb, iwermektyna, izofenfos, izofenfos metylowy, izokarbofos, izoprokarb, kadusafos, karbaryl, karbofuran, karbosulfan, kumafos, lambda-cyhalotryna, lufenuron, malaokson, malation, mekarbam, meksakarbat, metaflumizon, metakryfos, metamidofos, metiokarb, metiokarbu sulfon , metiokarbu sulfotlenek, metoksychlor (dmdt), metoksyfenozyd, metolkarb, metomyl, metydation, mewinfos, mirex, moksydektyna, monokrotofos, naled, nitenpyram, nowaluron, oksamyl, oksamylu oksym, oksydemeton metylowy, ometoat, op’ ddt, paraokson, paraokson metylowy, paration etylowy, paration metylowy, permetryna, pimetrozyna, pirydaben, pirydalil, pirymifos etylowy, pirymifos metylowy, pirymikarb, pirymikarb desmetyl, piryproksyfen, pp’ ddd, pp’ ddt, profenofos, promekarb, propoksur, protiofos, pyretryna, resmetryna, rotenon, spinosyn a/spinosad, spinosyn d/spinosad, spirodiklofen, spiromesifen, spirotetramat, spirotetramat byi08330-enol, spirotetramat byi08330-enol-glukozyd, spirotetramat byi08330-ketohydroksy, spirotetramat byi08330-monohydroksy, tau fluwalinat, tebufenozyd, teflubenzuron, teflutryna, tetrachlorwinfos, tetradifon, tetrametryna, tiachlopryd, tiametoksam, tiodikarb, tlenek fenbutacyny, tralometryna, transflutryna, triazofos, trichlorfon, triflumuron, wamidotion, zeta cypermetryna.

Insektycyd/ Nematocyd (3)

terbufos, terbufos - sulfon, tionazyna.

Insektycyd/Fungicyd/Akarycyd (1)

azadyrachtyna

Metabolit (12)

aldikarbu sulfotlenek, dmst, fenamifos sulfon, fenamifos sulfotlenek, fention sulfon, ftalimid, hydroksykarbofuran-3, pp’ dde, protiokonazol-destio, tetrahydroftalimid (thpi), tiofanoksu sulfon, tiofanoksu sulfotlenek.

Nematocyd (1)

fenamifos

Regulator wzrostu (4)

flumetralina, forchlorfenuron, trineksapak etylowy, unikonazol.

Regulator wzrostu/ Herbicyd (1)

butralina

Repellent (1)

antrachinon

Rodentycyd (1)

krimidin

(1)

procyazyna

pestycyd