Realizacja projektów naukowo-badawczych

Projekty krajowe finansowane przez MRiRW

Kierownik

2020
Łozowicka B., Hrynko I., Iwaniuk P., Jankowska M., Kaczyński P., Konecki R., Pietraszko A., Rutkowska E., Rusiłowska J. 2020. Badania wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w jabłkach i ich produktach przetworzonych. Projekt badań podstawowych prowadzonych w 2020 roku na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowany na podstawie decyzji MRiRW z dnia 08.04.2020 r., PJ.re.027.2020

2018
Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Rutkowska E., Hrynko I., Rusiłowska J., Konecki R.2018. Wpływ stosowania nawozów i preparatów zawierających związki siarki dopuszczonych bądź niedopuszczonych w rolnictwie ekologicznym, na oznaczanie poziomu pozostałości  ditiokarbaminianów. Projekt badań podstawowych prowadzonych w 2018 roku na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowany na podstawie decyzji MRiRW z dnia 25.06.2018 r., PJ.re.073.2018 (ID: 706849)

Projekty Europejskie

Opiekun Naukowy/promotor projektu

2014 – 2016
NCN, Preludium 4 UMO-2012/07/N/NZ9/00043, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Ocena ryzyka narażenia zdrowia konsumentów na pozostałości pestycydów w żywności poddanej obróbce technologicznej
Kierownik – mgr Magdalena Jankowska

Koordynator Naukowy Zespołu Merytorycznego

2014 – 2016
NCBiR, UFRR, PO IG 02.03.00-30-105/13 Działanie 2.3. Inwestycje związane
z rozwojem infrastruktury informatycznej, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Bezpieczne struktury informatyczne z dostępem do naukowych zasobów IOR-PIB
z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego.
Kierownik – mgr Dariusz Gruchot

Kierownik

2012 – 2014
NCBiR, UE, PO IG. 02.01.00-20-105/09 Działanie 2.1.  Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności –LAPESTA.
6 797 913 PLN

Wykonawca

2014 – 2017
NCN, SONATA 6, Politechnika Białostocka
Badanie zależności między aktywnością przecidrobnoustrojową a prooksydacyjną ekstraktu z jabłek oraz wybranych roślinnych związków fenolowych i ich pochodnych
1500 000PLN

2003 – 2005
Unia Europejska i KBN, EVK2-CT-2001-00131, Uniwersytet w Białymstoku.
Terrestrial Carbon Observing System – Siberia, RTD Programme: Energy, Environment, and Sustainable Development.
5 000 000 PLN
Kierownik – prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk

Projekty międzynarodowe

Konsultant naukowy

2012 – 2014
Ministerstwo Nauki w Kazachstanie, Kazachski Państwowy Uniwersytet Rolniczym w Almaty, Kazachstan.
 Wpływ pozostałości pestycydów w mięsie na zdrowie ludzi w aspekcie oceny sanitarnej.Влияние  остаточного количества пестицидов в мясе на здоровье людей, в аспекте санитарной оценки. 
150 000 tys. tenge
Kierownik – prof. Nurzana Sarsambayeva

2012 – 2014
Ministerstwo Nauki w Kazachstanie, Kazachski Instytut Ochrony Roślin i Kwarantanny w Almaty, Kazachstan.
Zwiększenie efektywności oznaczania pestycydów w płodach rolnych i otaczającej przyrodzie w ramach programu budżetowego 042 skierowanego na zwiększenie potencjału genetycznego produkcji płodów rolnych i wdrożenie metod agrotechnologicznych w ekologicznych strefach Kazachstanu. Повышение эффективности выявления содержания пестицидов в растениях сельскохозяйственных культур и объектах окружающей среды. Повышение потенциала продуктивности сельскохозяйственных растений и совершенствование агротехнологий для агроэкологических зон Казахстанa.
300 000 tys. TNG
Kierownik - dr Gulmira Isenova

2014 – 2016
Ministerstwo Nauki w Kazachstanie, Kazachski Instytut Ochrony Roślin i Kwarantanny w Almaty, Kazachstan.
 Opracowanie innowacyjnych technik oznaczania wielu pozostałości pestycydów i włączenia biologicznych metod w celu obniżenia występowania pestycydów w warzywach.
Инновационная техника определения многокомпонентных остатков пестицидов и внедрение биологических методов для снижения пестицидной нагрузки на посевах овощных культур.
100 000 tys. TNG
Kierownik – dr Gulmira Isenova

Kierownik

2016 – 2020
MNiSW, SIB–01, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Kompleksowa ocena wpływu zróżnicowanych poziomów ochrony chemicznej i warunków agroklimatycznych na zdrowotność roślin.

2014 – 2016
MNiSW, SBI–02, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Biologia, występowanie, szkodliwość i metody ograniczania występowania sprawców chorób zbóż powodowanych przez grzyby w rejonie Polski północno-wschodniej; aktualizacja progów szkodliwości.

2014 – 2016
MNiSW, SBI–05, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Opracowanie nowych metod analitycznych oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym za pomocą LC/MS/MS i GC/MS/MS.

2012 – 2015
MNiSW, SBI-04, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Opracowanie, doskonalenie i wdrażanie metod oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym, glebie, wodzie i pszczołach.

2011 – 2013
MNiSW, SBI–07, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Wpływ procesów technologicznych na pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym.

2011 – 2013
MNiSW, SBI–09,  Instytut Ochrony Roślin – PIB
Opracowanie nowych metod analitycznych oznaczania mikotoksyn w materiale roślinnym i wdrożenie ich do badań rutynowych.

2011 – 2012
MNISW, SBI–08,  Instytut Ochrony Roślin – PIB
Zastosowanie metod chemometrycznych w badaniach zależności między strukturą, a aktywnością deterentną pochodnych alfa-asaronu.

2010 – 2011
MNiSW, SBI–12, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Szacowanie niepewności metod analitycznych.

2008 – 2010
MNiSW, SBI–04, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Opracowanie procedur analitycznych oznaczania mikotoksyn w żywności i paszach oraz wdrożenie ich do badań rutynowych

2007 – 2010
MNiSW, SBI–11, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Szacowanie niepewności metod analitycznych.

2006 – 2008
MNiSW, SBI–11,  Instytut Ochrony Roślin – PIB
Opracowanie procedur analitycznych oznaczania pozostałości pestycydów za pomocą chromatografii cieczowej z wykorzystaniem detektora DAD w materiale roślinnym.

Wykonawca

2003 – 2006
MNiSW, BW 173, Uniwersytet w Białymstoku
Poszukiwanie nowych leków psychotropowych.
Kierownik – prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk
2003 – 2006
MNiSW, BST 125, Uniwersytet w Białymstoku
Zastosowanie metod komputerowych w projektowaniu leków. Metodologia stereoselektywnej syntezy.
Kierownik – prof. dr hab. Janusz Popławski
2002
MNiSW, BST 125, Uniwersytet w Białymstoku
Synteza nowych pochodnych α-asaronu o spodziewanym działaniu biologicznym.
Uniwersytet w Białymstoku
Kierownik – prof. dr hab. Janusz Popławski
1998  – 2002
MNiSW, BW 173, Uniwersytet w Białymstoku
Badania nad syntezą i strukturą niektórych biologicznie czynnych produktów naturalnych: pochodnych α-asaronu, peptydów, witaminy E, alkaloidów.
Kierownik – prof. dr hab. Janusz Popławski

Kierownik Zespołu Naukowego

2016 – 2020
MRiRW, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeniach dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska. Zadanie 1.7

2011 – 2015
MRiRW, Instytut Ochrony Roślin – PIB
HORkor 0660/5/2011 z 29.09.2011, HORkor 0660/IOR/2011-2015/2/2012 z 26.04.2012, HORkor 0660/IOR/2012-2025/2/2013 z 24.04.2013, HORkor 0660/IOR/ 2012-2025/2/2014 z 24.04.2014.
Program Wieloletni: Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeniach dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska.
38 369 000 PLN/ 1 990 450 PLN (IOR-PIB Białystok)                                    
1.8 Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

2006 – 2010
MRiRW, Instytut Ochrony Roślin –PIB
HORsek.061/2/2006-106 z 10.0.2006, HORsek061/2/2007-85 z 6.06.2007, HORkor061/IOR/8/2008 z 9.05.2008, HORkor061/IOR/11/2009 z 11.08. 2009, HORkor/0660/IOR2006-2010/2/281/2010 z 10.06.2010.
Program Wieloletni: Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeniach dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska.
29 641 257 PLN/   2 435 677 PLN (IOR-PIB Białystok)                                    
2.2. Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, pobieranych z miejsc ich produkcji i wodzie użytkowej do celów gospodarczych w ramach krajowego programu kontroli.
2.3. Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego.
3.2. Prowadzenie analiz pozostałości środków ochrony roślin w produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej