Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Historia

         Idea utworzenia w Białymstoku kolejnej placówki naukowo badawczej, IOR uczestniczącej w realizacji Uchwały Rady Ministrów Nr 64/70 z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie organizacji badań w zakresie toksykologii i bezpiecznego stosowania pestycydów oraz kontroli ich pozostałości w żywności i środowisku, powstała w końcu lat 60. Po wstępnych uzgodnieniach w dniu 23 września 1971 r. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w piśmie do Instytutu Ochrony Roślin wyraził zainteresowanie i poparcie utworzenia placówki badawczej Instytutu w Białymstoku. Zarządzeniem ówczesnego dyrektora IOR w Poznaniu prof. Władysława Węgorka (Nr 2c/11/71 z dnia 25.10.1971) w dniu 1 stycznia 1972 r. utworzono Terenową Stację Doświadczalną IOR w Białymstoku. TSD IOR nie posiada własnej osobowości prawnej. Na stanowisko kierownika Stacji powołano inż. Ryszarda Siemieniuka. Rozpoczęcie działalności nastąpiło w 1972 roku, zarówno w Dziale Badania Pozostałości Pestycydów (w chwili obecnej Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, LBPŚOR) jak i w Dziale Doświadczalnictwa Terenowego (obecnie Pracownia Doświadczalnictwa Polowego). 
          Placówka była początkowo zlokalizowana przy ul. Myśliwskiej w budynku Stacji Oceny Sadzeniaka. Do dyspozycji Stacji IOR przekazano pomieszczenie biurowe o powierzchni 20m2 i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 20m2, które nie zapewniały właściwego funkcjonowania Stacji. Przez pewien czas Stacja mieściła się na ul. Ogrodowej w niewiele lepszych warunkach. Dwuletnie starania zaowocowały wykupieniem przez Wydział Rolnictwa i Leśnictwa PWRN obiektu przy ul. Chełmońskiego.  
Budynek ten został przekazany w dniu 7.03.1974 r. do dyspozycji Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR. W roku 1979 Instytut zakupił dwa sąsiednie budynki. Dzięki temu Stacja zyskała przestrzeń do rozwoju. W jednym z nich prace prowadziła Pracownia Doświadczalnictwa, a drugi zaadaptował Dział Badania Pozostałości Pestycydów. 
          Od 1998 do 2005 roku, po przejściu na emeryturę długoletniego kierownika inż. Ryszarda Siemieniuka, pracami Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku kierowała mgr Bożena Morzycka.
W związku z rosnącymi wymaganiami stawianymi standardom pracy w jednostce badawczej, zaistniała pilna potrzeba rozbudowy Stacji. Kierownictwo wszczęło starania o dobudowę do już istniejącego budynku części laboratoryjnej.   Dzięki tym działaniom powstało nowoczesne, funkcjonalne laboratorium z zapleczem biurowym i socjalnym. 
          Czas nie stoi jednak w miejscu. Dr Bożena Łozowicka obejmując w 2005 r. kierownictwo Stacji, postawiła nowe wyzwania związane z utrzymaniem jednostki na światowym poziomie. Priorytetowym celem było uzyskanie przez Laboratorium akredytacji. Większy nacisk położony został na rozwój naukowy i systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników, rozszerzenia zakresu oferty usługowej, a także promowanie działalności i osiągnięć Stacji poprzez udział w konferencjach, sympozjach i targach.