Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Projekty

Projekty aktualnie realizowane w Instytucie Ochrony Roślin – PIB na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Badania wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w jabłkach i ich produktach przetworzonych” (dot. obszaru badawczego: Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym)

Nr decyzji: PJ.re.027.2020 z dnia 08.04.2020 r.

Wartość dofinansowania/całkowity koszt projektu: 177 560 zł

Kierownik: prof. dr hab. Bożena Łozowicka (IOR – PIB, TSD w Białymstoku)

Cel projektu:

Celem realizacji projektu było określenie wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację w owocach pestkowych substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Badaniami objęto 21 substancji czynnych insektycydów i fungicydów, powszechnie stosowanych w sadach konwencjonalnych. Przeprowadzono siedem procesów technologicznych o zróżnicowanym zakresie temperaturowym (od –40°C do 210°C) i czasie trwania (od 15 min do 48 h) na całych jabłkach i owocach pozbawionych skórki. Uzyskano 560 współczynników przetwarzania (PF = stężenie końcowe/stężenie początkowe), charakterystycznych dla kombinacji: jabłko (całe i bez skórki)/proces technologiczny/substancja czynna. W badaniach wykazano, iż w zależności od właściwości fizykochemicznych badanych substancji czynnych, mechanizmu działania, cech morfologicznych owoców oraz warunków prowadzonego procesu technologicznego, termiczne procesy technologiczne wpływają na redukcję/koncentrację substancji czynnych środków ochrony roślin niezalecanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Wyniki potwierdzają ryzyko wprowadzenia na rynek zafałszowanych produktów ekologicznych, pochodzących z upraw/plantacji na których zastosowano środki ochrony roślin.